Μπορώ να φέρω φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης / διαβατηρίου / ταυτότητας;