Χρειάζονται οι κάτοχοι άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο κωδικό από το DVLA;